Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy

Rozwińmy skrzydła

Projekt pn. "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza"

współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

Gmina Rozprza 1 lutego 2019r rozpoczęła realizację projektu pt. „Rozwińmy skrzydła - poprawa ja­kości kształcenia w gminie Rozprza”. Projekt swoim zasięgiem obejmuje 6 szkół podstawowych z naszej gminy, w tym naszą szkołę.

W ramach projektu:

- uczniowie klas I – VIII skorzystają z bezpłatnych zajęć służących kształtowaniu i rozwijaniu kom­petencji kluczowych; zajęcia prowadzone będą przez trzy półrocza: I i II półrocze roku szkolnego 2019/20 oraz I półrocze roku szkolnego 2020/21; po 15 godzin w półroczu w grupach 8-osobo­wych;

- do szkół zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne powiązane z rodzajem prowadzonych zajęć oraz pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć dla uczniów ze specjalnymi po­trzebami edukacyjnymi, a także narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) ;

- nauczyciele szkół biorący udział w projekcie  doskonalą swoje kompetencje zawodowe, jak rów­nież zdobywają nowe kwalifikacje.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Gminy.

Link do strony  http://rozprza.pl/2272/466/projekt-dla-szkol.html

 

W naszej szkole, w ofercie dla uczniów są 24 rodzaje zajęć. Po przeanalizowaniu wyników naucza­nia, indywidualnych predyspozycji oraz zaleceń poradni pedagogiczno-psychologicznej, uczniowie zostali zakwalifikowani do różnorakich zajęć. Zajęciami zostało objętych około 90% uczniów szko­ły.

Artykuły